Унутрашња организација

 Унутрашња организација Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу уређена је Законом о јавном тужилаштву, Правилником о управи у јавном тужилаштву и Правилником о унутрашној организацији и систематизацији радних места.

 Апелационо јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и запослени у јавном тужилаштву. 

 Јавног тужиоца, на предлог Владе, бира Народна скупштина Републике Србије, на период од шест година и може поново бити биран. Влада предлаже Народној скупштини једног или више кандидата за избор на функцију јавног тужиоца са листе кандидата коју утврђује Државно веће тужилаца.

 Народна скупштина Републике Србије изабрала је 26.11.2014. године Милијану Дончић за јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу. Апелациони јавни тужилац руководи радом Апелационог јавног тужилаштва, представља га пред другим органима, институцијама и грађанима.

 Апелациони јавни тужилац руководи тужилачком управом, надзире рад одељења и осталих организационих јединица, остварује стални увид у рад јавног тужилаштва као целине и појединачни рад заменика и запослених и предузима мере за правилно, благовремено и ефикасно обављање послова у Апелационом тужилаштву.

 Одлуком Државног већа тужилаца је утврђен укупан број носилаца јавнотужилачке функције у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу (јавни тужилац и 12 заменика.), док тренутно, јавнотужилачку функцију у овом тужиллаштву, поред јавног тужиоца, обавља 10 заменика Апелационог јавног тужиоца. Одлуком Државног већа тужилаца, заменик Апелационог јавног тужиоца Гордана Максимовић је упућена у Апелационо јавно тужилаштво у Нишу, док су заменици Оливера Јевђовић и Горан Бусарчевић упућени у Више јавно тужилаштво у Крагујевцу. Одлуком Државног већа тужилаца од 22.07.2016. године, заменик Апелационог јавног тужиоца Зоран Видаковић, именован је за Дисциплинског тужиоца. Мандат дисциплинског тужиоца траје четири године.

Заменици Апелационог јавног тужиоца у Крагујевцу су:

Име и презимеБр. канцеларије
Дарко Полојац 56
Слободан Свилкић 56
Александар Несторовић 57
Жељко Радибратовић 57
Горан Петровић 59
Горан Бусарчевић 52
Оливера Обрадовић 55
Оливера Јевђовић 54
   
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

 У Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу, полазећи од врсте, обима и сложености послова и потребе законитог, ажурног и ефикасног рада, образоване су следеће организационе јединице: одељења, секретаријат, писарница, дактилобиро, рачуноводство, доставна и техничка служба и самостални извршилац.


ОДЕЉЕЊА

 У оквиру одељења образује се: Кривично одељење, Одељење аналитике и јавнотужилачке праксе и Одељење за борбу против корупције и прање новца.

 У Кривичном одељењу обављају се послови и задаци из надлежности Апелационог тужилаштва у кривичним, привредно-казненим и прекршајним предметима, послови пружања помоћи нижим јавним тужилаштвима у појединим предметима, вршење инструктивних предлога рада нижих јавних тужилаштава, припремање предлога Програма рада кривичног одељења, обавезних упутстава нижим тужилаштвима, извештаја, анализа и информација од значаја за рад одељења.

  У Кривичном одељењу, распоређени су заменици јавног тужиоца: Зоран Видаковић као руководилац, Дарко Полојац, Жељко Радибратовић, Александар Несторовић, Горан Петровић, Слободан Свилкић и Оливера Обрадовић.

 У Одељењу аналитике и јавнотужилачке праксе обављају се послови  који се односе на припремање предлога и израду општих аката које доноси Апелациони јавни тужилац, врши се израда информативног и стручног билтена с посебним акцентом на тужилачку праксу, врши се израда Програма рада, извештаја, анализа и информација, годишњег и периодичних извештаја.

  У Одељењу аналитике и јавнотужилачке праксе распоређени су заменици јавног тужиоца: Оливера Обрадовић као руководилац, Слободан Свилкић, као и саветник у јавном тужилаштву Александар Милојевић.

 У Одељењу за борбу против корупције и прање новца обављају се послови који се односе праћење и преглед кривичних дела са коруптивним елементом и прање новца, врши се израда програма борбе против корупције, информација, годишњих и периодичних извештаја, као и упутстава Вишим и Основним тужилаштвима.

  У Одељење за борбу против корупције и прање новца распоређени су заменици: Дарко Полојац, као руководилац, Жељко Радибратовић и Горан Петровић


ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

 Запослена лица у Тужилаштву дужна су да савесно и непристрасно врше своје послове, као и да чувају углед Тужилаштва.

 Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу за обављање послова из делокруга Тужилаштва систематизује се 18 радних места и 26 запослених.


ТУЖИЛАЧКИ ПОМОЋНИК
САВЕТНИК У ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

Име и презимеРадно местоЗвање
Александар Милојевић

 Туж.пом.- саветник у јав. туж.

Виши саветникСЕКРЕТАРИЈАТ


 У секретаријату се обављају стручни, административни и технички послови који се односе на послове вршења тужилачке управе, остваривања права из радног односа, вођење кадровске евиденције, старање о извршавању оперативних закључака Апелационог јавног тужиоца, припремање предлога Програма рада секретаријата.

СЕКРЕТАР ТУЖИЛАШТВА

Име и презимеРадно местоЗвање
Гордана Стриковић Секретар тужилаштва Виши саветникРАДНО МЕСТО ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Име и презимеРадно местоЗвање
Наташа Ивошевић за персоналне послове Саветник


АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Име и презимеРадно местоЗвање
Марија Страценски Административно технички секретар Референт

ПИСАРНИЦА

 У писарници се обављају административни послови вођења уписника, пријема и отпреме поште, вођење уписника и евиденције о кретању предмета, израде годишњих и периодичних извештаја о раду, достава и експедиција и архивирање завршених предмета, као и други послови везани за рад писарнице.

Име и презимеРадно местоЗвање
Јасмина Ивковић Шеф писарнице Референт


Име и презимеРадно местоЗвање
Рајна Поповић Уписничар Референт
     
     


Име и презимеРадно местоЗвање
Драган Јоксић Експедитор поште Референт


ДАКТИЛОБИРО

 У дактилобироу се обављају послови уноса текстова по диктату или са диктафонских трака, врши се препис текстова, рукописа и израда свих табела, води се уписник за евиденцију штампаних ствари и евиденцију рада дактилографа, као и други послови везани за рад дактилобироа.

Име и презимеРадно местоВрста
Мила Максимовић Шеф дактилобироа Намештеник IV врсте


Име и презимеРадно местоВрста
Драгана Милојевић Дактилограф Намештеник IV врсте
Бранка Јоцић Дактилограф Намештеник IV врсте
Славица Дукић Дактилограф Намештеник IV врсте 


РАЧУНОВОДСТВО

 У рачуноводству се обављају послови у вези финансијско-аналитичких и рачуноводствених послова, набавке основних средстава и други послови везани за рад службе.

Име и презимеРадно местоЗвање
Верица Бараћ Руководилац рачуноводства Самостални саветник


Име и презимеРадно местоЗвање
Наташа Кнежевић Радно место за обрачун плата РеферентДОСТАВНА И ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

 У оквиру доставне и техничке службе обављају се послови разношења поште, одржавања и хигијене, као и послови правосудне страже и противпожарне заштите, тј. послови  у вези безбедности објекта и запослених и превенције ради потпуне заштите на раду, као и контрола уређаја за рано откривање и дојаву пожара и њихово сервисирање и одржавање.

Име и презимеРадно местоВрста
Дамир Недић Достављач Намештеник IV врсте


Име и презимеРадно местоВрста
Бојан Милосављевић Возач Намештеник IV врсте


Име и презимеРадно местоВрста
Миљана Вучковић Спремачица Намештеник VI врсте


Име и презимеРадно местоВрста
Сава Молтер Домар Намештеник VI врсте


Име и презимеРадно местоВрста
Славољуб Тодоровић Руководилац правосудне страже и пп заштите Намештеник IV врсте


Име и презимеРадно местоВрста
Радослав Николић Правосудни стражар Намештеник IV врсте
Радован Младеновић Правосудни стражар Намештеник IV врсте
Ненад Киш Правосудни стражар Намештеник IV врсте
Владан Милованчевић Правосудни стражар Намештеник IV врсте
Горан Михајловић Правосудни стражар Намештеник IV врсте


САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ

 У Апелационом јавном тужилаштву  информатичке послове обавља самостални извршилац, ван састава  организационих јединица.

Име и презимеРадно местоЗвање
Владимир Митровић Информатичар Сарадник


Начин вођења евиденције

 У Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу воде се евиденције у форми уписника, од којих су најзначајнији:

  Уписник за остале кривичне предмете и за предмете по иницијативама за подизање захтева за заштиту законитости …………………............................................................................“КТР“

 Уписник предмета  по жалбама на судска решења………………..........……..“КТР 1“

 Уписник предмета у другостепеном кривичном поступку……………..........…“КТЖ“

 Уписник за грађанске предмете по захтевима за заштиту законитости......“ГТ 1“

 Уписник за предмете са ознаком степена тајности поверљиво……….........“Пов“
.
 Уписник за предмете са ознаком тајности строго поверљиво………..….....“Стр.пов“

 Уписник о захтевима и одлукама о остваривању права
 за приступ информацијама од јавног значаја………………………………......“ПИ“

 Уписник за административне предмете и акте………………………….…. .....“А“

 Уписник за персоналне послове………………………………………….......... …“П“

 Уписник о обавезним упутствима и другим хијерархијским одлукама
 вишег тужилаштва……………………………………………………………........ ...“О“

 Уписник за финансијско-материјалне послове…………………………….. .......“Р“