Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу (АЈТ у Крагујевцу), сходно чл. 11 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, основано је за подручје Апелационог суда у Крагујевцу.

 Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није другачије одређено.

 Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу поступа пред Апелационим судом у Крагујевцу и другим судовима и органима на начин прописан законом, надзире и усмерава основна и виша тужилаштва са своје територије, у складу са Законом о јавном тужилаштву. Апелациони јавни тужилац у седишту Привредног апелационог суда поступа и пред тим судом.

 Месна надлежност Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу одређена је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 116/2008 и 101/2013).

 Апелационо јавно тужилаштво основано је и своју надлежност врши за подручја виших јавних тужилаштава у Крагујевцу, Јагодини, Краљеву, Крушевцу, Новом  Пазару, Пожаревцу, Чачку и Ужицу.

  Седиште Апелационог јавног тужилаштва је у Крагујевцу, у ул. Кнеза Михаила бр. 2, I спрат.


ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ МРЕЖЕ ТУЖИЛАШТАВА СА ПОДРУЧЈА АЈТКГ

mreza