Комуникациона стратегија и дужности јавног тужилаштва према грађанима

 Одредбама чланова од  61. до 65. Правилника о управи у јавним тужилаштвима прописане су дужности јавног тужиоца према грађанима.

 Осим овога, у оквиру Комуникационе стратегије тужилаштва (2015-2020.године) коју је Државно веће тужилаца усвојило, комуникација АЈТ у Крагујевцу са грађанима, медијима и осталим циљним групама, регулисана је и Комуникационим протоколом, донетим 2015. године, којим је, између осталог, регулисано информисање о раду Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу, како би грађани и медији болје разумели процедуре, а тужилаштво постало транспарентније и приступачније, затим консултовање заинтересованих страна да би се сазнало шта оне мисле о раду АЈТ у Крагујевцу, промовисање тужилаштва и његове активности, у циљу побољшања слике јавности о тужилаштву, повећање степена поштовања и повећање поверења грађана у тужилаштво и његове одлуке.

 Комуникациону стратегију у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу имплементира лице које је одлуком Апелационог јавног тужиоца задужено за спровођење спољне комуникације.

  За контакте са јавношћу, одлуком Апелационог јавног тужиоца у Крагујевцу, именована је секретар тужилаштва Гордана Стриковић.   

 Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу обавештава јавност о стању криминалитета, као и о другим појавама које запази у раду, увек када се за то укаже потреба, а у предметима у којима поступа, ако то не штети интересима поступка и када за то постоји интересовање јавности, како о питањима из своје надлежности, тако и о питањима из надлежности нижих тужилаштава.

  Обавештавање јавности мора бити тачно, истинито, али се не сме дозволити у питање одавање службене, државне или војне тајне. Приликом обавештавања јавности мора се водити рачуна о интересима морала, јавног реда, малолетницима, националном осећању и заштити приватног живота.

 Сходно Закону у јавном тужилаштву, Правилнику о управи у јавним тужилаштвима, Комуникационим протоколом, Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу свој рад организује тако да грађани могу на ефикасан начин остварити своја права и законом заштићене интересе из надлежности јавног тужилаштва.

 Сходно закону и подзаконским прописима, јавна тужилаштва су дужна да од грађана примају поднеске или на записник узимају кривичне пријаве, предлоге и друге изјаве ради преузимања радњи за које су овлашћени. Такође су дужна да од грађана примају молбе, притужбе, предлоге и друге поднеске којима се подносиоци обраћају јавном тужилаштву ради заштите и ефикасног остваривања својих права, правних интереса и обавеза. Јавни тужилац или заменик кога одреди врши пријем грађана и давање обавештења у одређено време, које је означено на огласној табли јавног тужилаштва или на други начин, а изузетно и ван предвиђеног времена кад јавни тужилац процени да је то неопходно.

 Грађане који се интересују о стању поступка и одлукама по предметима датим у рад појединим заменицима јавног тужиоца, могу примити и дати потребна обавештења заменици јавног тужиоца који поступају у тим предметима. Приликом давања обавештења не могу се давати изјаве о вероватном исходу поступка, нити оцене о правилности судских и радњи других органа или о одлукама суда и ових органа.

 Радници у писарници могу, на основу података из уписника, давати само обавештења на која их овласти јавни тужилац или заменик јавног тужиоца кога он одреди. По захтевима грађана за издавање уверења и потврда о чињеницама о којима јавна тужилаштва воде евиденцију јавна тужилаштва ће поступати без одлагања.

 Такође, лица која имају оправдани интерес могу захтевати да им се дају на разматрање и фотокопирање поједини списи из предмета или предмети у којима јавни тужилац поступа.

  Дозволу за разматрање предмета или издавање фотокопије списа даје јавни тужилац или заменик јавног тужиоца кога он одреди. При давању одобрења водиће се рачуна о фази у којој се налази поступак по предмету и о интересима редовног одвијања поступка. Разматрање списа у предмету врши се под контролом радника писарнице.

 Грађани су дужни да надокнаде трошкове и нужне издатке настале разматрањем или фотокопирањем списа према тарифнику који пропише министарство надлежно за правосуђе.